Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Functieomschrijvingen

De tekst van de functieomschrijvingen is in rubrieken verdeeld; daarover volgen hieronder nog enkele toelichtingen per rubriek.


In de rubriek 'kenmerken van de referentiefunctie' wordt de functie kort getypeerd en worden bijzonderheden van de functie en de complexiteit ervan kort aangegeven.


In de rubriek ‘organisatie’ wordt weergegeven binnen welke organisatiestructuur de functie meestal in de bedrijfstak voorkomt.

Met de teksten ‘vaktechnisch rapporteren’ of ‘dagelijkse aansturing’ wordt bedoeld, dat degene aan wie vaktechnisch gerapporteerd wordt of voor de dagelijkse aansturing zorgt, verantwoordelijk is voor de zogenaamde operationele aspecten van het leidinggeven. De vaktechnisch leidinggevende of dagelijkse aanstuurder is ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers de juiste taken uitvoeren (werkverdeling) en dat zij dat op de juiste manier doen (wijze van werk­uitvoering). Hij is niet verantwoordelijk voor de hiërarchische aspecten van leidinggeven zoals aanname en ontslag, beoordeling, salarisvaststelling e.d. Daarin adviseert hij slechts.


In de rubriek ‘resultaatgebieden en kerntaken’ zijn de belangrijkste resultaatgebieden en bijbehorende kerntaken opgenomen, die in de functie aan de orde zijn.


In de rubriek ‘overige informatie en bezwarende omstandigheden’ zijn teksten opgenomen op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie, (hand)vaardigheden, nauwkeurigheden en speciale eisen, die voor uitvoering van de taken van bijzonder belang zijn, voor zover deze niet uit het overige deel van de referentiefunctieomschrijving te lezen is.

Tevens zijn de bezwarende omstandigheden weergegeven, waaronder de werkzaamheden worden verricht. In principe gaat het daarbij om de lichamelijk en/of psychisch belastende factoren, die een direct gevolg zijn van en onvermijdelijk behoren bij de uitvoering van de werkzaamheden.
De bezwaren, verbonden aan het werken op ‘abnormale’ uren, op onregelmatige tijden, etc. blijven daarbij buiten beschouwing.


Toegevoegde rubriek ‘Indelinghulpmiddelen’.

Bij ‘kenmerken bedrijf’ wordt aangegeven in welk soort bedrijf de functie meestal voorkomt en onder welke mogelijke functienamen (zie hiervoor ook de verwijzingslijst).

Bij ‘richtlijnen voor het indelen van de bedrijfsfunctie’ wordt een extra hulp voor het indelen van bedrijfsfuncties aangereikt.

Bij = is de groepsindeling van de betrokken referentiefunctie aangegeven.

Bij - zijn voorbeelden genoemd wanneer de in te delen bedrijfsfunctie lager ingedeeld kan worden dan de referentiefunctie.

Bij + zijn voorbeelden genoemd wanneer de in te delen bedrijfsfunctie hoger ingedeeld kan worden dan de referentiefunctie.