Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker technische dienst

Kenmerken van de referentiefunctie

- In goede staat van werking houden van productieapparatuur, gebouwen en overige installaties/voorzieningen (zoals ketelhuis, los- en laaddeuren, terreinafscheiding e.d);
- het betreft de normale technische werkzaamheden in ploegen- of consignatiedienst op mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, koeltechnisch, elektrotechnisch, besturingstechnisch en elementair bouwkundig gebied.

Organisatie

 • Rapporteert aan: hoofd technische dienst
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Verholpen storingen en uitgevoerde reparaties om stagnatie in de productie te voorkomen.
 • lokaliseren van storingen (o.a. met speciale apparatuur), analyseren van storingsoorzaken, inschatten van reparatietijden e.d;
 • verhelpen van storingen en eventueel uitvoeren van noodreparaties;
 • controleren van de goede werking van apparatuur na afloop van de werkzaamheden;
 • instrueren van productiemedewerkers m.b.t. de bediening van (nieuwe) apparatuur;
 • uitvoeren van geplande (meer langdurige) reparaties o.b.v. voorbereide opdrachten;
 • rapporteren van veel voorkomende storingen, bijzonderheden, uitgevoerde reparaties e.d. aan directe chef en de betrokken afdelingsleiding.
Uitgevoerd (preventief) onderhoud aan apparatuur/installaties conform het onderhoudsplan.
 • uitvoeren van inspecties, schoonmaken, smeren en vervangen van onderdelen, afregelen en bijstellen van bepaalde componenten;
 • uitvoeren van onderhouds-/revisiewerkzaamheden aan apparatuur/installaties;
 • signaleren van mogelijke storingen aan installaties en te vervangen onderdelen, achterstand in onderhoud e.d.; rapporteren van e.e.a. aan directe chef.
Geleverde ondersteuning aan de oplossing van structurele technische problemen.
 • doen van onderzoek en uitwerken van voorstellen en eventuele oplossingen; zo nodig zelf regelen van de uitvoering van de voorgestelde modificatie(s);
 • maken van onderdelen m.b.v. werkplaatsapparatuur (las-, boor-, draai-apparatuur);
 • in bedrijf stellen van apparatuur, na modificatie, en overdragen aan de productie.
Adequate registratie van technische gegevens en beheer werkvoorraden.
 • vastleggen van storingen, bestede manuren, materialen, gassen e.d. en verwerken van deze gegevens m.b.v. geautomatiseerd systeem t.b.v. rapportage aan directe chef;
 • archiveren en documenteren van onderhoudsgegevens;
 • beheren kleine werkvoorraad onderdelen; tijdig signaleren van bij te bestellen artikelen.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • uitvoeren van eenvoudige bouwkundige werkzaamheden (afhankelijk van de situatie);
 • voorbereiden van verbouwingen, de installatie van nieuwe apparatuur e.d.;
 • bewaken en zonodig ondernemen van actie bij meldingen op het Gebouwenbeheerssysteem (GBS);
 • begeleiden van externe monteurs bij specialistische technische werkzaamheden;
 • bijhouden van het eigen vakgebied;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen/optillen van onderdelen, motoren e.d.
 • Inspannende houding bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen, bedienen van werk-plaatsapparatuur en het uitvoeren van handmatige werkzaamheden (bukken, buigen).
 • Hinder van koude door het werken in gekoelde ruimtes en van lawaai en stof van productie- en werkplaatsapparatuur.
 • Kans op letsel door het werken met gevaarlijke stoffen, uitschietend gereedschap en bewegende machineonderdelen/werkplaatsapparatuur.

Kennis en ervaring

 • Hanteren van meetapparatuur, (hand)gereedschappen en werkplaatsapparatuur.
 • Nauwgezet opsporen van storingsoorzaken, accuraat uitvoeren van de werkzaamheden.
 • In acht nemen van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften w.o. hygiënevoorschriften (ook bij werkzaamheden door derden).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “medewerker technische dienst” komt voor bij de meeste inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Technicus/monteur
- Technician

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 5.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het slechts ondersteunen van de medewerker technische dienst met hand- en spandiensten en uitvoeren van beperkte technische werkzaamheden onder leiding *, dan indeling in groep 4.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen van een groepje monteurs (als meewerkend voorman) *,
óf
het inzetbaar zijn op technische werkzaamheden van een dieper specialisme (zoals complexe besturingstechniek of complexe modificaties) *, dan indeling in groep 6.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.