Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker kwaliteitsdienst

Kenmerken van de referentiefunctie

Het werkgebied betreft, afhankelijk van het bedrijf, enkele of alle hieronder genoemde aandachtsgebieden, die niveaumatig min of meer gelijk zijn:
- keuren van binnenkomende goederen, goederen in bewerking en eindproducten;
- controleren of (productie)processen volgens de vastgelegde procedures verlopen;
- onderzoeken en oplossen van kwaliteitsproblemen;
- bijdrage aan speciale activiteiten.

Organisatie

 • Rapporteert aan: operationeel leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken
Gekeurde binnenkomende goederen, goederen in bewerking en half- en eindproducten a.d.h.v. specificaties, e.e.a. volgens de vastgestelde procedures/ werkvoorschriften.
Uitgevoerde controles (of audits) om de overeenstemming tussen de voorgeschreven procedures/werkvoorschriften en de werkelijkheid vast te stellen.
 • uitvoeren van controles (of audits) in de praktijk, via gesprekken met medewerkers, controle van de registraties en eigen waarneming;
 • vastleggen van geconstateerde afwijkingen handmatig of in een geautomatiseerd systeem; deze zonodig toelichten aan medewerkers, afdelingsleiding of manager.
In kaart gebrachte, onderzochte en opgeloste kwaliteitsproblemen.
 • uitvoeren van onderzoek, proeven e.d. om op de gesignaleerde kwaliteitsproblemen grip te krijgen (zonodig met of onder raadpleging van diverse interne medewerkers);
 • rapporteren van bevindingen en doen van verbetervoorstellen of voorstellen voor aanpassing procedures/werkvoorschriften en deze, na acceptatie, uitwerken in concrete maatregelen, werkmethodes e.d.;
 • begeleiden van de invoering ervan in de praktijk.
Bijdrage aan speciale activiteiten, zoals dienst- of programmawissels, klantkeuringen e.d.
 • signaleren van (mogelijke) problemen bij nieuwe producten, de productie ervan e.d.;
 • bijwonen/begeleiden van proefcharges en de wisseling van productiecycli; instrueren van medewerkers op het gebied van kwaliteit en deelnemen aan gericht overleg;
 • voorbereiden en uitvoeren van keuringen met klanten volgens afspraak;
 • rapporteren van ervaringen en in te zetten aanpassingen/verbeteringen.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • begeleiden van externen, zoals leveranciers, medewerkers keuringsdienst e.d.;
 • bijhouden van (toegewezen delen van) het kwaliteitshandboek;
 • overige, met het bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Hinder van temperatuursverschillen en het geluid van in werking zijnde apparatuur.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Geven van instructies aan en attenderen op afwijkingen van afdelingsleiding en medewerkers. Toelichten van voorstellen.
 • Bedienen van meet- en testapparatuur en PC.
 • Naleven van en toezien op de naleving door medewerkers diverse afdelingen van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Medewerker kwaliteitsdienst” komt voor bij de meeste inflight cateraars.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Medewerker kwaliteitscontrole
- Medewerker quality control
- Quality assurance officer

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 5.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals het slechts uitvoeren van elementaire kwaliteitscontroles en verzorgen van de registratie hiervan *, dan indeling in groep 4.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het coördineren/aansturen van een groepje medewerkers (als meewerkend voorman) *,
óf
het verantwoordelijk zijn voor aanvullende complexere taken, zoals het behandelen en afwerken van kwaliteitsklachten, het deelnemen van kwaliteitsprojecten e.d. *, dan indeling in groep 6.

* Hiervoor is geen referentiefunctie beschikbaar.