Referentiefuncties Contractcatering

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Bedrijfsleider

Kenmerken van de referentiefunctie

- Leiden van de medewerkers in een grote locatie met productie- en assemblagekeuken (als eindverantwoordelijke), waaronder plannen, regelen en aansturen van deze medewerkers in werkuitvoering en personeelsbeheer;
- realiseren van de gewenste output van de locatie op een efficiënte en effectieve wijze, e.e.a. binnen het vastgelegde contract en de vastgestelde kaders van kosten en kwaliteit.

Organisatie

 • Rapporteert aan: regio- of accountmanager.
 • Geeft leiding aan: 30 tot 50 medewerkers, w.o. evt. gedetineerden, afhankelijk van de situatie, via leidinggevenden in productie, logistiek/assemblage en bedrijfsbureau (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Taken
Een goed geleid en op zijn taak berekend team van medewerkers.
 • (laten) opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (o.a. via locaal uitzendbureau), verlof e.d; houden van werkoverleg met directe medewerkers;
 • uitvoering geven aan het HR-beleid, zoals selecteren en beoordelen van directe medewerkers, zorgen voor begeleiding/opleiding/inwerken e.d. Bevorderen van de goede samenwerking, samen met tussenleidinggevenden.
Volgens contractuele afspraken gerealiseerde maaltijdvoorziening, e.e.a. binnen de kaders van kosten en kwaliteit.
 • leiden van de werkzaamheden op afstand (via de tussenleidinggevenden), overdragen van informatie, geven van instructies, stellen van prioriteiten en oplossen van problemen of aangeven hoe zich voordoende problemen opgelost moeten worden;
 • toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit, het werken volgens procedures e.d. in algemene zin; initiëren van bijsturingen bij afwijkingen;
 • bewaken van de kostenrealisatie van de locatie a.d.h.v. ontvangen resultatenoverzichten; nemen van maatregelen ter bijsturing/kostenreductie;
 • bestellen van benodigde aantallen verse grondstoffen, halffabrikaten en andere (kant en klare) artikelen of materialen bij vaste leveranciers op basis van klantwensen;
 • oplossen van problemen met leveringen (i.o.m. hoofdkantoor of leveranciers).
Betrouwbare en volledige administratie van de locatie.
 • zorgen voor een volledige administratie van de inkoop, productie, verkoop en personeelsbezetting t.b.v. het hoofdkantoor;
 • zorgen voor de controle, parafering en doorzending van ontvangen facturen;
 • verantwoorden van ontvangen gelden en zorgen voor storting/afdracht;
 • opstellen van het eigen budget in concept, waarin opgenomen voorstellen voor vervanging van of investeringen in apparatuur, verbeteringen procedures e.d.
Goede relatie met de opdrachtgever.
 • afstemmen van operationele zaken, klachten, bijzondere wensen e.d. met de opdrachtgever; treffen van maatregelen ter voorkoming van klachten;
 • maken van offertes voor bijzondere gelegenheden; deze bespreken t.b.v. accordering.
Goed functionerende andere cateringvoorzieningen, zoals bedrijfsrestaurant en/of winkel.
 • aansturen van de restaurant- en/of winkelbeheerder; geven van aanwijzingen/instructies, oplossen van problemen e.d.;
 • afstemmen van werkzaamheden, vragen, klachten e.d. met de opdrachtgever;
 • (laten) regelen van bijzondere activiteiten, zoals recepties (bestellen goederen, materialen e.d.);
 • doorspreken van administratieve gegevens; deze opnemen in de eigen verantwoording.
Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
 • toezien op het gebruik van apparatuur en hulpmiddelen (vaak eigendom instelling);
 • deelnemen aan periodiek overleg met leidinggevende en collega’s.

Overige informatie en bezwarende omstandigheden

 • Soms in gedwongen houding werken op kantoor (PC).
 • Hinder van lage temperaturen bij controles in (koele) geconditioneerde ruimten.
 • Kans op letsel door het uitglijden op gladde vloeren.

Kennis en ervaring

 • Corrigerend optreden naar medewerkers.
 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl).

Functie-indeling - Indelingshulpmiddel (IHM)

Kenmerken van het bedrijf

De referentiefunctie “Bedrijfsleider” komt overwegend voor in grotere (penitentiaire) instellingen met een productie- en assemblagekeuken.
De functie kan in de praktijk ook voorkomen onder de volgende bedrijfsnaam:
- Hoofd voeding (penitentiaire inrichting)
- Manager centrale productiekeuken

Richtlijnen voor het indelen

=
Als de bedrijfsfunctie ten opzichte van de referentiefunctie ongeveer gelijk is, behoort deze bedrijfsfunctie ingedeeld te worden in groep 8.

-
Als de bedrijfsfunctie minder verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het aansturen een kleinere groep medewerkers (20 tot 25), dan indeling in groep 7.

+
Als de bedrijfsfunctie meer verantwoordelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld naast het aansturen van de productie- en assemblagekeuken en overige cateringvoorzieningen, het leiden van een grotere operatie met b.v. veel decentrale klanten, dit alles met een zeer groot aantal medewerkers (ruim >60), dan indeling in groep 9.